Norciini ar nodokiu biroja saimniecisko darbibu

Putekïu piesâròojums ir ikdienas realitâte, pat vismazâkâ raþotne. Protams, neatkarîgi no tâ, kur tiek veikts darbs, kas pieòem lielu daudzumu smalkâku un pilnîgâku putekïu, tiek uzstâdîti ventilatori un veidi, kâ izvadît piesâròoto gaisu.

Piemçram, mâjâs, kas nodarbojas ar koksnes vai akmens apstrâdi, nebûtu iespçjams palikt pastâvîgi putekïainâs telpâs, piemçram, sejas taupîðanas maskâ, kas pasargâ no elpoðanas çrcçm un mutçm. Tâpçc gaisa mehâniskâ ventilâcija ir droða, ðâda veida personiskâ aizsardzîba ir atðíirîga, un mazâkâs gaisa piesâròojuma filtrçðana - tas ir vçl viens jautâjums, par kuru jârûpçjas katrs uzòçmçjs, kurð novçrtç sevi un cilvçkus.

Putekïu savâkðanas veids ir novatoriska putekïu savâkðanas sistçma, kas paredzçta visâm nozarçm. Tâ arî darbojas labi tçrauda rûpnîcâs, metinâðanas rûpniecîbâ un kad raþoðanas nozarei nav jçgas. Gaisa filtrçðana ir noderîga visâs raþotnçs, kurâs maðînas rotç - bieþi izejmateriâla mehâniskâs apstrâdes laikâ tâs rada putekïu piesâròojumu, kas var bût kaitîgs, kad viòi ienâk mûsu sistçmâ. Tâ kâ mçs daudz neesam novçrtçjuði filtru lomu poïu dzîvç, mçs redzam, piemçram, veicot savu pieredzi ar lakmusa testu, kas mçra krâna ûdens daudzumu pirms un pçc filtrçðanas. Pat dûòâm, kas uztraucas par elektriskâ tçjkannas filtrçðanas izmaksâm, bûtu jâdomâ par to, cik daudz piesâròotâju tuvojâs citai sistçmai, ja nav filtru. Gaisa gadîjumâ tas ir vienlîdz svarîgi - un vçl svarîgâk, jo mçs neredzam vai nejûtam gaisâ uzceltâs daïiòas, tad mçs varam sajust viòu slikto ietekmi uz mûsu veselîbu, kad mçs ieelposim to maðînu dûmus, kurus viòi sçþ rûpnîcâ. .

Gaisa filtri, kas raþoti putekïu noòemðanas reþîmos, ir tâdi paði kâ tçjkannâ. Precîzâkas ir tâs, jo filtrâcijas materiâls ir patîkamâks un izkliedçts gaisâ. Mçs izvçlamies daþâdus veidus, kâ izvçlçties, kâda veida piesâròojums notiek jûsu birojâ.