Piekaramie griesti etnoloiija

Paðreizçjos laikos gandrîz katru mûsu darbîbas daïu atbalsta otrâ veida novatoriski risinâjumi un paòçmieni. Tas viss uzlabo un vienkârðo daudzas vienkârðas darbîbas. Gastronomija ir viena no detaïâm, kurâs mçs palutinâm ar aprîkojumu, lai palîdzçtu mums dzîvot. Dzçriens no ðâdâm ierîcçm ir gaïas griezçjs. Ðis materiâls ir tieði piemçrojams gan mâjâs, gan profesionâlajâ gastronomijâ, gan noliktavâs, gan çdinâðanas iestâdçs. Protams, attiecîbâ uz mûsu grieðanas maðînas izmantoðanu mçs vçlamies kaut ko citu.

Iespçjams, mçs nopirksim universâlu griezçju, kas ïaus mums sagriezt maizi vai sieru. Taèu nav nekâda veida, kâ iegût specializçtu aprîkojumu. Aukstâs gaïas grieðanai, ko mçs izmantosim mâjâs, noteikti nebûtu daudz vietas. Vissvarîgâkais viòas elements ir nazis, kas vadîs mûsu darbu. Materiâls, no kura tiks izveidots asmens, ir svarîgs - ideâli darbosies nerûsçjoðais tçrauds vai titâns. Mûsu ierîces korpuss var dzîvot no plastmasas, tâpat kâ padevçjs. Atcerieties, ka grieðanas ierîcei ir jâpielâgo grieðanas biezums. Iekârtâm, kas atïautas lietoðanai mâjâs, vajadzçtu izskatîties labi. Projekta faniem un netradicionâlajâm izejâm noteikti bûs labs griezçjs.

Profesionâlâm íîïu griezçjierîcçm, no kurâm viòi iegûs veikalus vai gastronomijas darbiniekus, jâbût ïoti augstâm funkcijâm. Ðeit asmens ir ârkârtîgi svarîgs - tâs ir izgatavotas no parastâ hroma - oglekïa. Naþam jâbût labi, lai labi sagrieztu desas. Padevçjs, bûtu vçrts to darît droði. Lîdzîgi slçpðanâs vieta ar íermeni - tai jâbût droðai un spçcîgai, tâtad ðíiet tçrauda vai metâla. Grieðanas biezuma regulçðana joprojâm ir svarîga. Mçs to varam atgriezt no sâkotnçjâ izskata. Profesionâls gaïas griezçjs ir galvenokârt ergonomisks.