Pieteikumu par grutniecibas un dzemdibu atvaiinajumu

https://repa-h24.eu/lv/

Programmatûras atraðanâs vieta ir mazliet piemçrota sortimenta pielâgoðanai tirgus vajadzîbâm, tulkojot daþâdas plâna reklâmas un dokumentâcijas konkrçtâ valodâ, un prasmîgi saskaòojot to ar pareizajâm valodâm noteiktâ konvencijas valodâ. Tas galvenokârt attiecas uz burtu ðíiroðanas sistçmu alfabçtâ, un to sauc par L10n ceïu.Cilvçkiem, kas savu uzòçmumu nosaukuði ârzemju tirgû, bûtu atbildîgi jâzina programmatûras lokalizâcijas jçdziens, bet tie noteikti bûs veiksmîgi. Svarîgâkie mûsu darba elementi ir atkarîgi no programmatûras labâs atraðanâs vietas, tâpçc mums tas bûtu jâuztic uzòçmumam, kas sniedz plaðu pieredzi paðreizçjâ jomâ. Tagad ir praktiski nekâdas grûtîbas tos izvçlçties, jo ar gadu vçl joprojâm ir daudz tirgû, un tajâs strâdâjoðâs dâmas bûs augstâkâs kvalitâtes speciâlisti. Daudzi uzòçmumi paðreizçjâ departamentâ sadarbojas ar lieliem speciâlistiem.Skaisti un respektablu uzòçmumi, kas sniedz ðâdus pakalpojumus, mçs piedâvâjam daudzvalodu programmatûras lokalizâcija, lokalizâcija tîmekïa vietnes, multivides vietâm un vietâm, datorspçlçm, daþi no ðiem uzòçmumiem arî pârvietot atraðanâs vietu inþenierzinâtòu, kas ir pilna garantija no atraðanâs vietas. Ðâdu kvalificçtu valodniekiem nosaukumi strâdâ ar ïoti nopietnu profesionâlo pieredzi, ir ïoti efektîva vietu inþenieris, DTP speciâlisti, projektu vadîtâji un testçtâjiem. DTP speciâlisti pârvietoties ïoti svarîgs sagatavoðanu mûsu vçstules grâmatai par drukas, lai jûs varçtu pielâgot failu ziòâ grafikas ar oriìinâlu, vai arî veidot pilnîgi jaunu grafikas programmu. Viòi atgâdina speciâlisti, kâdi mçs esam apmâcîti sastâvu materiâlus ârzemju stilus.