Profesionals poiu spaou tulkotajs

Ilgu laiku ir zinâms, ka sveðvalodu zinâðanas ir prasme, kas ârkârtîgi uzspiesta darba tirgû. Praktiski katra valsts - paðreizçjâ un mûsu - vada pastâvîgus tirdzniecîbas vai politiskus kontaktus ar citâm valstîm. Valodas barjera ir nopietns ðíçrslis; kas tomçr sagaida, ka ikviens uzòçmums vai valsts uzòçmums zina pietiekami daudz sveðvalodu, lai varçtu sazinâties ar saviem kolçìiem no savas valsts.

http://lv.healthymode.eu/dr-farin-man-efektivas-novajesanu-tabletes/

Valodu izglîtîbaÐeit ir noderîgi profesionâlo tulkotâju pakalpojumi, kas atvieglo ðâdus kontaktus. Ðâdâ stilâ veidoðanâs iespçjas ir ïoti augstas. Gandrîz ikviena universitâte, kas novçrtç Polijas universitâti, piedâvâ vismaz vienu vai divus valodu kursus. Parasti ir pçdçjâs normâlâkâs valodas, piemçram, angïu vai vâcu, bet lielâkâs universitâtçs mçs varam mâcîties pat ïoti neparastas un maz pazîstamas - labi apmaksâtas valodas.

avots:

Kâda nozîme var bût kâdai personai, kura zina vienu vai vairâkas sveðvalodas?Kvalificçti tulkotâji ir ïoti pieprasîti uzòçmumos, kas runâ par biznesa kontaktiem ar jaunajâm valstîm; ðâds darbs balstâs uz iepazîðanos ar ârvalstu partneriem un sarunu tulkoðanu biznesa konferenèu laikâ. Jûs joprojâm varat uzòemt "brîvmâkslinieks" vai tulkotâju, kuram jûs varat vienkârði ziòot ar noteiktu kârtîbu. Tas parasti sastâv no dokumentu vai daþâdu tekstu tulkojumiem. Ir vçrts atcerçties, ka reizçm ir nepiecieðams zvçrinâta tulka pilnvaras, bet to saòemðana par dâmu, kas brîvi pârvalda noteiktu valodu, nav ârkârtîgi svarîga. Tulkotâji atceras un daudzas iespçjas, kad runa ir par profesiju citâs valsts iestâdçs. Arî ðeit parasti ir nepiecieðama pilnîga konkrçtas valodas zinâðanas un zvçrinâta tulka tiesîbas, tikai ðâda lieta var bût ïoti komerciâla un, pirmkârt, apmierinoða. Tâpçc iespçjas ir ïoti plaðas, un jo îpaði tâs, kuras valodas ziòâ ir mazâk pievilcîgas, var baudît patieðâm augstas algas.