Psihologa darbs

Ling Fluent

Iepazîstiet mûsu prâtu, iepazîstiet savas emocijas vai bût skaistâka persona ... Tâtad ir saukïi, ko psihologi kalpo. Kâ tas patiesîbâ ir? Vai psihologa pakalpojumi ir nepiecieðami arî kâdâs situâcijâs?

Vârds psihologs un psihiatrs Polijâ vienmçr ir slikta nozîme, un to apvieno ar problçmâm un garîgâm slimîbâm, kuras mçs nezinâm individuâli, mçs vienkârði baidâmies. Rietumeiropâ vai Amerikâ - ASV un Kanâdâ, psihologu darbu izturas ïoti pozitîvi. Daudzas sievietes izmanto savu uzmanîbu un prasmes, tâpçc ne tikai slavenîbas.

Mums visiem ir sabrukðanas brîþi. Bieþi vien ðâdas valstis izraisa daþâdas ar dzîvîbas formâm saistîtas pieredzes - neveiksmîga mîlestîba, punkti grâmatâs, attiecîbâs ar citiem cilvçkiem, ìimenes problçmas vai tuvinieku nâve vai traumatiskas pieredzes vai atkarîbas ... Ðie visu notikumu nospiedumi uz mûsu psihi. Lielâkajai daïai cilvçku ir jârisina paði ar sevi, aizverot sevi ar negatîvâm emocijâm un atmiòâm, un cilvçku grupa vienkârði nespçj tikt galâ. Tad, lai nepievienotos traìçdijai - paðnâvîbai vai dabiskâs garîgâs slimîbas vai atkarîbas raðanâs gadîjumam, ir noderîgs speciâlista psihologa vai psihiatra padoms. Daþreiz pietiek ar vienu sanâksmi, un ir nepiecieðams, lai pastâvîga terapija bûtu nepiecieðama, lai palîdzçtu organizçt traucçto iekðçjo pasauli. Tikðanâs ar psihologu jâizmanto kâ parastie ârsta apmeklçjumi - tikai tie ir pilnîgi prezentâcijas ar prâta un dvçseles ârstu. Ðâdas sanâksmes runâ par mums, par to, kas mûs traucç, iepazîstot mûsu darbîbas elementus un cîòas pret apsçstîbu, tâ ir atgûðanâs mâjiens un atbrîvoðanâs no negatîvâm domâm.

Katrâ pilsçtâ atradîsim psiholoìisku palîdzîbu, terapeitisko palîdzîbu un tâs izmantoðanu. Krakovas psihologs atbildçs uz visiem apgrûtinoðajiem jautâjumiem un palîdzçs tikt galâ ar problçmâm, kas jâmaina parastajâ ilgumâ par murgu.