Refritherators kravas automadinam

Polijas laukumâ ir neskaitâmi daudzi gaïas vairumtirgotâji, kas nodarbojas ar tradicionâlo gaïas produktu raþoðanu un pârdoðanu. Gaïas vairumtirgotâjiem ir aukstumiekârtas, kas dod svaigus produktus jebkurai vietai valstî, un gaïa ir dîvaini vârdi, kas nepiecieðami, lai izmantotu dzîvnieku skeleta muskuïus kopâ ar audiem, kas tos sasniedz, un daþiem iekðçjiem orgâniem. Parasti par gaïu parasti tiek uzskatîti daþâdu sugu zîdîtâju sugu un putnu, kas nokauti patçriòam dabiskâs sabiedrîbas audzçðanas vai medîbas rezultâtâ, pârstâvji.

Gaïa reti tiek çst neapstrâdâta, t. I., Tûlît pçc dzîvnieka nogalinâðanas, bet parasti to raþo termiski: vârîti, cepti, cepami vai sautçti. Gaïas vairumtirgotâji piedâvâ liela mçroga produktus, kas bieþi izgatavoti no cûkgaïas, liellopu gaïas un mâjputniem. Uztura speciâlisti ir noðíîruði balto un sarkano gaïu, taèu ðis sadalîjums nav labi saistîts ar krâsu, bet tiek izmantots mioglobîna koncentrâcijai muskuïu ðíiedrâs. Baltâ gaïa ir vistas, tîtara, truða, teïa un strausu, ar sarkanu gaïu - liellopu gaïu, cûkgaïu, zirgu gaïu, aitas gaïu, liellopu gaïu, kazu, pîïu un zosu gaïu.

Gaïas produktu, ko piedâvâ gaïas vairumtirgotâji, sastâvâ ir mazâk tauku, kas nozîmç mazâk holesterîna, kuru pârsniegums dzîvajâ organismâ izraisa aterosklerozi, iðçmisku sirds slimîbu vai pat sirdslçkmi. Íermenis, protams, ir labâkais veselîga proteîna avots un satur visas bûtiskâs aminoskâbes, kas ir svarîgas organismam. Zoonozes produkti no gaïas vairumtirgotâjiem arî ir neaizstâjams dzelzs avots normâlâ diçtâ, kas ir daudz vairâk sagremojams nekâ jebkurð augu izcelsmes dzelzs.