Rezultata apgaismojums krakow zawiua

Mûsdienu LED avârijas apgaismojums tiek izmantots formâs, kad apgaismojums ir pirmais, kas neizdodas strâvas padeves pârtraukuma vai jaunas kïûmes dçï. Polijâ ir ïoti daudz normatîvo aktu un îpaðu normu, kas regulç visus jautâjumus, kas tieði saistîti ar avârijas apgaismes ierîèu projektçðanu, uzstâdîðanu un darbîbu.

Apgaismojuma veidiSâkumâ ir vçrts pieminçt, ka saskaòâ ar visdaþâdâko standartu PN-EN 13201, kas tika izmantots avârijas apgaismojumam, patieðâm ir vispârçjs termins vairâkâm daþâdâm apgaismojuma ðíirnçm.Populârâkie apgaismojuma veidi ir:- avârijas apgaismojums- sakaru ceïu apgaismojums- atklâtâ laukuma apgaismojums- augsta riska zonas apgaismojums

Svarîgi avârijas apgaismojuma uzdevumiÂrkârtas apgaismojumam ir seviðíi svarîgs jautâjums, galvenokârt, ja tiek izdzçsti gaismekïi, kas bija konstruçti tâ, lai tie paliktu pamata apgaismojuma bûvniecîbâ. Ðajâ piemçrâ îpaði svarîgi ir tas, ka visi avârijas apgaismes lukturi tiek darbinâti no avotiem, kas nav atkarîgi no pamata baroðanas avota. Mûsdienu avârijas LED apgaismojumam jâbût galvenokârt avârijas avârijas apgaismojumam un avârijas evakuâcijas apgaismojumam. Avârijas apgaismojuma galvenais uzdevums, jo to ir viegli uzminçt, ir nodroðinât svarîgâko droðîbu primârâ enerìijas avota atteices gadîjumâ.Avârijas avârijas apgaismojumu var nodroðinât ar 3 apgaismojuma veidiem. Iemesls, protams, ir evakuâcijas ceïa apgaismojums, kas nodroðina visaugstâko iespçjamo droðîbas lîmeni, atstâjot paðreizçjo atraðanâs vietu. Ir lieliski izpildît visizteiksmîgâkos redzes apstâkïus, kas sniedza identifikâciju un glâbðanas ceïu reâlu izmantoðanu. Ïoti svarîga funkcija ðeit ir arî ârkârtas apgaismojuma atraðanâs vieta, kad tiek izmantotas arî speciâlas ugunsdroðîbas un droðîbas iekârtas.

Ja tiek izmantots avârijas apgaismojumsLED avârijas apgaismojumam jânotiek visâs çkâs, kurâs pçkðòs sprieguma zudums var apdraudçt veselîbu, dzîvîbu un dabisko vidi. Ðim apgaismojumam jâbût saistîtam ar tâdiem dzîvokïiem, kur sprieguma zudums var radît lielus materiâlus zaudçjumus. Ðâdas telpas ir jâbaro no diviem citiem enerìijas avotiem. Îpaði svarîga loma ir arî avârijas apgaismojuma avârijas ieslçgðanai. Polijâ ir îpaði noteikumi, kas ïoti labi nosaka, kurâs vietâs jâizmanto profesionâlais avârijas apgaismojums. Tâtad ir, piemçram, tâdi dzîvokïi kâ:- kino- teâtri- filharmoniíi- sporta zâles (vairâk nekâ 300 cilvçkiem- auditorijas telpas- izklaides vietasAvârijas apgaismojums joprojâm ir jâizmet pilnâs izstâþu telpâs un vietâs, kuru platîba pârsniedz 1000 m2. Saskaòâ ar avârijas apgaismojuma noteikumiem izòçmuma kârtâ jâievieto kolektîvâs dzîvesvietas çkas, kas paredzçtas vairâk nekâ 200 cilvçkiem. Ir arî vçrts piebilst, ka avârijas apgaismojums ir jâizmanto garâþâs, kas ir izgaismotas tikai ar mâkslîgo gaismu.

Populârâkais apgaismojums tirgûVietçjâ tirgû evakuâcijas apgaismojums, kurâ gaismas avoti LED diodu sejâs ar ïoti augstu apgaismojuma efektivitâti, ir daudz grûtâk iepriekðçjâ posmâ. Paðreizçjâ laikâ jûs varat iegâdâties abas tieðâs konstrukcijas ierîèu versijas un traukus montâþai griestos vai flush. Ïoti populâri ir arî virziena gaismekïi un mûsdienîgi gaismekïi.