Riska raditaja riska novcrtcjuma piemcrs

Nepiecieðamîba izstrâdât sprâdzienbîstamîbas novçrtçjumu un sprâdzienbîstamîbas dokumentu attiecas uz personâm, kurâs grâmatâ ar viegli uzliesmojoðu saturu var bût bîstami bîstami maisîjumi un kas var radît sprâdzienbîstamîbu fonâ. Daudzi starptautiski uzòçmumi piedâvâ plaðu atbalstu sprâdzienbîstamîbas atbalsta attîstîbai, t.i., aizsardzîbai pret sprâdzienu rûpnieciskajâs jomâs.

Praktiski, vai viòi uzglabâ vielas, kas var bût sprâdzienbîstamas ar gaisu, piemçram, gâzes, ðíidrumi, cietas vielas ar lielu sadalîðanâs pakâpi - putekïi, darba devçjam ir jâveic sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums, norâdot sprâdzienbîstamas zonas. Viòam ir arî jânorâda atbilstoðas sprâdziena zonas iekârtâs un ârçjâs zonâs kopâ ar grafiskâs klasifikâcijas dokumentâcijas izveidi un jânorâda faktori, kas tajos var aizdegties.

Mçríis:Dokumenta, kas aizsargâ darba vietu pret sprâdzienu, novçrtçðana un darbîba. Materiâla izveides mçríis ir apmierinât juridiskâs prasîbas un mazinât riskus kopâ ar sprâdzienbîstamu vidi darba nozîmç.

Pakalpojuma sniegðanas veids:Darba vietas, kurâs var rasties sprâdzienbîstama vide, tiks klasificçtas kâ zaudçtas sprâdzienbîstamîbas zonâ.

Sprâdziena novçrðana un aizsardzîba pret eksploziju:Otrais solis bûs aizdegðanâs avotu pârbaude saskaòâ ar citu sarakstu: siltas virsmas, liesmas, t.sk. daïiòu un gâzu sadedzinâðana, mehâniskâs izcelsmes dzirksteles, elektriskâs maðînas, klaiòojoðas strâvas un katoda korozijas aizsardzîba, statiskâ elektrîba, eksotermiskâs reakcijas, zibens spçku iespçja, radiofrekvenèu elektromagnçtiskie viïòi, ultraskaòas, jonizçjoðais starojums, adiabâtiskais stress, kâ arî trieciena viïòi, ieskaitot putekïu paðaizdegðanos. Nosakot sprâdzienbîstamas vides raðanos, pârbaudîs, vai visu darba telpu, kurâs var rasties sprâdzienbîstama vide, darbarîki un aizsardzîbas stili ir koriìçti atbilstoði kategorijâm, kas ir piemçrotas sprâdzienbîstamâm zonâm.