Sertificcts sertifikats

Eiropas Kopienas galvenie pieòçmumi

Precîza atbilde uz testu "kas ir CE sertifikâts?" Tas ir saistîts ar Eiropas Savienîbas darbîbas pamatprincipu risinâjumu. Ir pierâdîts, ka tâs darbîbas platforma ir trîs principi: brîva preèu, sejas un kapitâla aprite. Lai îstenotu iepriekð minçtos principus, ES dalîbvalstis ir nolçmuðas atrisinât visus ðíçrðïus Kopienas iekðçjai tirdzniecîbai un vçl nav izveidojuðas kopçju politiku attiecîbâ uz partneriem ârpus ES. Pateicoties paðreizçjam Kopienas pârdoðanas apjomam, tika izveidota apmaiòas zona, kas ir lîdzîga tai, kas ir izdevîga vienâ valstî. Tâ ieguva vienotâ Eiropas tirgus vai kopçjâ tirgus nosaukumu.

Kopçjais Eiropas tirgus un produktu iegâde

Valstu prasîbas attiecîbâ uz grupâm un produktu droðîbu ir viens no sareþìîtâkajiem ðíçrðïiem, kas saistîti ar tirdzniecîbu starp valstîm. Visâ valstî bija spçkâ jauni modeïi un daudzumi, kas bija ievçrojami sadalîti starp citâm valstîm. Raþotâjam, kurð bija iecerçjis pârdot savus izstrâdâjumus jaunajâs valstîs, katru reizi bija jâatbilst daþâdâm prasîbâm. Lai novçrstu grûtîbas tirdzniecîbâ, bija nepiecieðams atcelt ðîs atðíirîbas. Nevarçja atcelt ar materiâlu iegâdi saistîtos standartus. Tâpçc labs risinâjums bija normu saskaòoðana visâ kopienâ, pateicoties tam, ka tirdzniecîbas apmaiòai piemçroja vienîgâs prasîbas.

Sâkotnçjâ posmâ tika mçìinâts reglamentçt ES noteikumus attiecîbâ uz izstrâdâjumu un izstrâdâjumu individuâlo kvalitâti. Ðis risinâjums tika atbrîvots no rûpçm lîdz augstam sareþìîtîbas lîmenim un laikietilpîgiem procesiem.

Risinâjums bija radît vienkârðotu saikni ar tehniskâs saskaòoðanas jautâjumu. Ir noteiktas pamatprasîbas konkrçtajâm produktu grupâm, kas jâdara pirms produkta vai produkta ievieðanas Eiropas vienotajâ tirgû.

Uzòçmçjiem ârpus ES, kuri plâno ieviest izstrâdâjumu satiksmei Kopienas laukumâ, piemçram, no Turcijas, ir jâpilda ienâkumi, kas atbilst ES standartiem un kvalitâtes standartiem. Viòiem ir jâpierâda ðis fakts.

Ir izveidoti saskaòoti standarti, pateicoties kuriem uzòçmçji zina, kâdas bûtiskas prasîbas bûtu jâievçro. Tomçr tas nav pienâkums apstrâdât ðîs daïas. Uzòçmçjs, kas jaunâ formâ pierâda, ka viòa izmantoðana ir noderîga, lai darbotos Kopienas pârdoðanâ.

Ce sertifikâts - raþotâja deklarâcija

Ce maríçjums ir kâ jauns, kâ tikai raþotâja deklarâcija, ka produkts atbilst direktîvâs noteiktajâm pamatprasîbâm.Ir personas simbols raþotâja deklarâcijâ vai pilnvarots pârstâvis. Tas apstiprina, ka produkts ir radîts zinâðanâ, ievçrojot galvenâs prasîbas, kas noteiktas direktîvâs par konkrçtu produktu. Tas bûtu zinâms vai daþas citas direktîvas.

Kopienas tiesîbu akti paredz pieòçmumu par minimâlo prasîbu atbilstîbu un darbîbu, kas saistîtas ar raþojuma, kam ir CE zîme, droðîbu.

CE sertifikâts tiek uzlikts precçm, par kurâm mçs atbildam raþotâjs vai pilnvarots pârstâvis. Rezultâts ir pierâdîts, ka produkts atbilst direktîvas pamatprasîbâm. Lai to ieviestu, atbilstîbas novçrtçðanas procedûra tiek nodota un pçc pozitîvas pârbaudes izdota atbilstîbas deklarâcija. Atbilstîbas novçrtçðanas procedûras var bût atðíirîgas atkarîbâ no riskiem, kas saistîti ar konkrçtas preces izmantoðanu. Ticîgâks îpaðumtiesîbu risks no dziesmas un grûti strâdât, raþotâjs vai pilnvarotais pârstâvis to dara labi. Atseviðíos gadîjumos ir nepiecieðams ievçrot pat divpadsmit Kopienas standartu prasîbas.