Skolu bibliotcku datorizacija

https://movement-system.eu/lv/

Datori jau vairâkus gadu desmitus ir nepârtraukti uzlabojuðies. Tajâ paðâ laikâ to programmatûra un vide nepârtraukti mainâs, kur programmas var îstenot daþâdâs valodâs. Pçdçjâs desmitgades attîstîbâ mçs varam novçrot ðîs tehnoloìijas nozares îpaðo attîstîbu. Integrçto IT sistçmu izveide ir faktu fakts. Turpmâk mçs aprakstâm, kâdas ir tâs svarîgâs priekðrocîbas.

Ðis ïoti termins ietver IT sistçmas, kas palîdz pârvaldît. Tie tiek iegâdâti arî modulârâ vai visaptveroðâ veidâ un var kalpot visiem vadîbas diapazoniem. Integrçtâ datorsistçma ir ïoti attîstîta ðâdu sistçmu klase no katras bûtnes, kuras vçrtîba ir dominçðanas darbîba vienîbâs vai darbos. Galvenais uzdevums, kas viòam pieder, ir datu apmaiòas automatizâcija starp daþâdiem uzòçmumu dienestiem, uz kuriem viòam jâstrâdâ. Tas ir arî informâcijas pârraides uzlaboðana starp viòu un citiem uzòçmumiem. Bagâtie uzòçmumi no vides var tos dzîvot, piemçram, bankas vai nodokïu biroji.Integrçto datoru sistçmu galvenâs priekðrocîbas ir: enerìija funkcionâlai sareþìîtîbai, efektîvai datu integrâcijai, ievçrojama funkcionâla elastîba un atvçrtîba. Jâatzîmç arî tas, ka tie ir ïoti progresîvi attiecîbâ uz tehnoloìiju un saturu.Ðîs metodes, neskatoties uz to ârkârtîgo lietderîbu, joprojâm neapstâj mâcîbas un piedâvâ vairâkus galvenos attîstîbas mçríus. Viens no tiem ir plaðâks biznesa pakalpojumu klâsts.Pirmâ attîstîbas tendence ir uzòçmuma resursu plânoðana. Ðajâ formâ mçs piedâvâjam sistçmas, kas atbalsta uzòçmuma pieejamos resursus vai uzòçmumu grupas sadarbîbu. Tas tiek darîts, apkopojot lielu skaitu datu, kas dod vajadzîgâs darbîbas.Vçl viens no tiem bûs informâcijas pârvaldîba ar klientiem, t.i., procedûru un rîku kopums, kas plâno nopietnu problçmu, kas saistîta ar patçrçtâju.Tâpçc es uzskatu, ka integrçto informâcijas sistçmu raksturojums ir pietiekami pietiekams.