Tehnoloiija un attiecibas

Tehnoloìiju, mehânisko ierîèu, elektronikas, telekomunikâciju un jaunu lietu attîstîba, kas palîdz mums dzîvot vienkârðâ dzîvç, ir mûsu laika domçns. Zinâðanas un tâdu ierîèu radîðana, kas uzlabo bûtîbas kvalitâti, ir attîstîjuðâs pagâjuðâ gadsimta laikâ.

Ðobrîd mçs esam pieraduði pie mûsdienîgâm iekârtâm, kas mûs apòem, un mûsu darbîba ir daudz vieglâka, pateicoties tiem. Ir grûti iedomâties, ka tâ nav tik nesen, un cilvçkiem bija jârisina pilnîgi cita veida. Lîdzîgi izskatâs, ka tâ meklç, lai atklâtu pasaules noslçpumus. Cilvçks vienmçr centâs saprast viòa noslçpumus, bet viòam nebija sagatavoðanâs. Paðlaik daudzi zinâtnieki strâdâ, lai izveidotu vçl jaunâkas ierîces, kas var kalpot cilvçkam, bet tâs bûs pieejamas, lai uzzinâtu par apkârtçjo pasauli. Gadsimtu laikâ medicînas un bioloìijas zinâtòu nozare ir attîstîjusies daudz. Pateicoties meklçðanas piederumu attîstîbai, labi izglîtoti cilvçki atklâj arvien modernâkas metodes, kâ tikt galâ ar slimîbâm, kuras nesen ir novçrstas, un cilvçkiem, kas visbieþâk miruði. Ðobrîd mçs radâm daþâdas medicîniskâs ierîces, un ârstam reti ir jâizmanto tikai stetoskops, jo viòam ir pieejami vairâki svarîgâki testi. Ja zinâtnç notiek liels pagrieziens, var bût stereoskopisks mikroskops. Ir optisks instruments, kura palielinâjums ir lîdz pat divsimt reiþu, un parâda objektu trîs dimensijâs. & nbsp; Ðo mçbeïu ievieðana laboratorijâs ïâva reâli un ticami pârbaudît pat vismazâkos uzòçmumus. Pateicoties pareizi uzstâdîtâm brillçm, jûs varçtu pareizi sekot ðî objekta kustîbai. Stereoskopiskais mikroskops, pateicoties dubultâm okulârâm (katrai acij atseviðíi, objekta redzamîba ir patiesâka, savukârt pçtnieka uzmanîba ir mazâk nogurdinoða. Turklât ðajâ opcijâ esoðâs brilles dod daudz lielâku skata leòíi nekâ viens parastâ mikroskopa okulârs. Stereoskopisks mikroskops ir krîze zinâtniskajos pçtîjumos par daudziem maziem objektiem un atðíirîgs posms, kas uzlabo nodarbinâto izaugsmes un veselîbas kvalitâti pçdçjâ laikâ.