Thurijas mediciniska parbaude

Hallu Motion

Seksologs - pirmais kritums viòa birojâ parasti tiek izteikts ar stresa notikumu, bet atlikt lçmumu apmeklçt, ka viòam ir letâlas sekas. Daudzas sievietes, kurâm rodas saslimðanas, kas saistîtas ar seksuâlu gaidîðanu sezonas laikâ, bieþi zaudç pat daudzus gadus. Tâpçc nav veselîga risinâjuma, ja ne pietiekami, ka tâ neatrisina problçmu, tad papildus var veikt disfunkcijas eskalâciju. Tâpçc seksoloìijas jomâ tiek iegûti visi aspekti, kas saistîti ar cilvçka seksualitâti fiziskajâ jomâ, bet attiecîgâ joma attiecas arî uz jautâjumiem, kas saistîti ar cilvçka psihi un emocionalitâti. Seksologi lielâ pilsçtâ (piemçram, Krakovâ ir pieejami gandrîz ar roku, viss, kas jums jâdara, ir meklçt valodu meklçtâjprogrammâ. Seksuâlâs disfunkcijas, iebildumi pret seksuâlo orientâciju vai identitâti vai cîòa kopâ ar tâs pieòemðanu no sociâlâs vides ir visbieþâk sastopamâs baþas pacientiem, kas iepazîstina sevi ar seksologu. Diskomforts, kas saistîts ar komplikâcijâm, kas saistîtas ar personîgo dzîvi, ir diametrâli spçcîgs uzsvars uz pastâvîgo eksistenci, jo mçs nedrîkstam nepietiekami novçrtçt mûs traucçjoðos simptomus.

Neskatoties uz seksu visuresamîbu vidç, lielâkâ daïa cilvçku joprojâm kauns atklâti novest pie tçmâm, kas saistîtas ar mûsu seksualitâti. No paðreizçjâ stâvokïa daudzi cilvçki nokrît no daudzu meloòu, nepareizu priekðstatu, stereotipu un nepareizu priekðstatu par seksu un seksualitâti sâkuma. Tâdçï saskarsme ar seksologu izpauþas kâ iespçja sastapties ar visintensîvâkajâm problçmâm un garantçt to efektîvu risinâjumu. Tas nav lietderîgi seksologa (vai psihiatra, ginekologa vai internista pirmajai specializâcijai pirms uzsâkðanas vizîtes, lai psiholoìiski beigtu detalizçtu interviju. Viòa mçríis ir sniegt speciâlistam vispilnîgâko izpratni par jautâjumiem, kas mûs uztrauc, vienlaikus òemot vçrâ daþus bioloìiskos, medicîniskos, psiholoìiskos un sociâlos aspektus. Uzticamam seksologam vajadzçtu uzdot jautâjumus par veselîbas stâvokli, psiholoìisko labklâjîbu, pagâtni un tagadnes intîmâm attiecîbâm, fizisko orientâciju un dzimuma identifikâciju, seksuâlo attîstîbu, seksuâlâ dzimuma punktu un paðreizçjiem pçtîjumiem.

Ir jâprecizç, ka kâ pacientam jums ir jâpieprasa seksologam ievçrot jûsu seksuâlâs tiesîbas, proti, sagaidît, ka ârsts bûs: sapratne, draudzîga attieksme, personîgâ kultûra, objektivitâte, seksuâlo prasmju un identitâtes pieòemðana, cieòa pret psihofizioloìiskâs intimitâtes robeþâm un saprotama jums informâciju. Vçl viena seksologa diagnoze pçc problçmas radîðanas bûs somatisks jautâjums, ko veicis saistîtâs jomas speciâlists (ti, ginekologs sievieðu gadîjumâ vai urologs vîrieðu panâkumos, lai gan ir iespçjama vairâk psiholoìiska pârbaude, pamatojoties uz atbilstoðas anketas vai pârbaudes izvçli. Seksologs joprojâm var ieteikt novirzîðanu bioíîmisko un hormonâlo asins analîþu îstenoðanai, t.i., glikozes un holesterîna vai progesterona un estrogçna vai testosterona mçrîðanai. Mums jâatbild, ka seksuâlâs vçlmes pieder pie fizioloìisko vajadzîbu grupâm, un viòu apmierinâtîba ir vienîgais faktors, kas dod dzîvîbu.