Tiesibu normas vai saistods

https://star-dt.eu/lv/

Ir pienâcis laiks, kad tiesîbu normas paredz fiskâlâs ierîces. Tâdçjâdi tie ir elektroniski instrumenti, kurus izmanto, lai reìistrçtu pârdoðanu un nodokïu summas, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas. Par to trûkumu uzòçmçjs var tikt sodîts ar lielu finansiâlu sodu, kas skaidri parâda viòa ienâkumus. Neviens negrib riskçt un soda naudas.Bieþi vien notiek, ka ekonomisko darbu veic daudzâs mazâs platîbâs. Uzòçmçjs pârdod savus tekstus bûvniecîbâ un biznesâ galvenokârt tos uzglabâ, lai vienîgâ brîvâ telpa ir, kad ir rakstâmgalds. Fiskâlâs ierîces tâdçï ir nepiecieðamas, piemçram, veikala veiksmîgai darbîbai ar lielu tirdzniecîbas telpu.Gluþi pretçji, tas nepastâv tâdu cilvçku gadîjumâ, kuriem ir grâmata viòu rîcîbâ. Ir grûti iedomâties, ka pârdevçjs pârvçrðas par apgrûtinoðu kases aparâtu un visâm iekârtâm, kas nepiecieðamas, lai to apstrâdâtu. Tie ir skaidri redzami tirgû, pârnçsâjamas fiskâlâs ierîces. Tie ir maza izmçra, jaudîgi akumulatori un viegli lietojami. Forma atgâdina terminâïus, lai izsniegtu maksâjumu karti. Tas rada tâdu paðu lielisku risinâjumu praksç nodaïâ, t.i., ja mums personîgi ir pienâkums personîgi doties uz klientu.Lîdzekïi ir ïoti svarîgi arî daþiem saòçmçjiem, nevis tikai darba devçjiem. Pateicoties izsniegtajam kases aparâtam, klientam ir iespçja iesniegt sûdzîbu par apmaksâto pakalpojumu. Galu galâ ðis kvîts ir labs pierâdîjums mûsu pirkumam. Ir arî apstiprinâjums, ka darba devçjs veic juridisko darbu un uztur nodokïus par piedâvâtajâm precçm arî pakalpojumiem. Ja notiek notikums, kad kases aparâts veikalâ ir atvienots vai stâvçts dîkstâvç, mçs varam ziòot birojam, kas veiks atbilstoðu tiesvedîbu pret îpaðnieku. Tâpçc viòam draud liels naudas sods, bieþi vien arî tiesâ.Kases aparâti arî palîdz uzòçmçjiem uzraudzît uzòçmuma finanses. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, un mçneða pusç mçs varam izdrukât visu izrakstu, kas mums precîzi parâdîs, cik daudz ir mûsu ienâkumi. Pateicoties tam, mçs varam âtri pârbaudît, vai viens no veidiem ir zagt savu naudu vai tikai vai tâ ir laba.

Kases aparâtu rezerves daïas