Tulkotajs zvcrinats leiionovs

Jûsu mâjas kïûst tehnoloìiski progresîvas. Jau tagad iemesls ir daþâdu darbu pârvaldîba, izmantojot tâlruni. Lîdzîgas lietas notiek birojos. Veidojot jaunu mâju vai atjaunojot veco mâju, padomâjiet par to, kâ palielinât çrtîbas.

Centrâlie putekïsûcçji ir ïoti populâra inovâcija. Ðâdu instrumentu var uzstâdît pagrabstâvâ vai garâþâ. Diemþçl viòam bûs vçrtîga vieta biroju çkâ, un jebkurð troksnis nevienam netraucçs. Sistçma bûs jaudîga lietoðanai jebkurâ mâjâs vai uzòçmumâ. Tajâ paðâ laikâ vakuums, ka daudz vairâk nekâ viena persona, kas palielina efektivitâti. Konsultçjamies iepriekð, kura ierîce atbilst mûsu cerîbâm. Pârliecinâts, ka pârdevçjs mums palîdzçs ðajâ jautâjumâ un ieteiks konkrçta modeïa izvçli. Vislabâk ir nolîgt specializçtu kompâniju montâþai, jo slikti novietota iekârta var kavçt centrâlâ putekïsûcçja darbu. Pareizi izvçlçts putekïsûcçjs bûs energoefektîvs un kluss. Aizmirstiet par smago putekïsûcçju ap çku un meklçjot kontaktligzdu, lai to savienotu.

Tâ sauktie gudrâs mâjas nesen ir ieguvuði publicitâti. Kâdas ir viòu "spçjas"? Iekârtâs uzstâdîtâs sistçmas ïauj nopietni traucçt daudzâm ierîcçm. Îpaðs viedtâlruòa pieteikums ïauj piekïût tâdiem priekðlikumiem kâ loga korekcija, baroðanas izslçgðana, apsildes ieslçgðana vai durvju aizvçrðanas pârbaude. Padomâjiet, cik reizes esat bijis pârsteigts, kad pametât mâju vai izslçdzât kâdu ierîci, vai arî tâ iekïâva durvis. Jûs varat âtri nesaòemt ðâdas baþas un vienkârði pateikt to, un, ja trauksme parâdâs kâ likumîga, izlabojiet savu kïûdu. Ðîs sistçmas dabiska daïa ir uzraudzîba un visa veida trauksmes signâli ar tendenèu detektoriem un daudziem uzlabotiem droðîbas elementiem. Mûsu mâja var nosûtît ziòu droðîbas kompânijai vai policijai. Zaglis domâs divreiz, pirms mçìinât aplaupît ðâdu mâju.

Novatoriskas tehnoloìijas ïauj mums ietaupît daudz klimata un rûpes. Manuprât, tie ir dârgi ietaupîjumi un ieguldîjumi pçdçjâs standarta sistçmâs. Par to jums nebûs þçl!