Udens sistcmas iezemcdana

Tâ nosaka, ka mums ir jâpârvçrð kâds teksts. Un, ja ir jauns angïu valodas konteksts, kas ir pietiekami zinâms, protams, ar jaunajâm valodâm, var rasties problçma. Par laimi, tulki un pieteikumu tulkoðana nonâk pie mums ar dienestu, kas spçcîgajâ un, kas mums ir svarîgâkais, brîvais veids pârvçrð visus tekstu cilvçkus uz veselâm valodâm. Un vai tulkotâju izmantoðana bûs tik labs projekts, kad jûs ieguldîsiet pirmajâ acu posmâ? & Nbsp; Atbilde ir zema - protams, ne! Un cilvçkiem, kuri, neraugoties uz veselo saprâtu, parasti nav pârliecinâti, es centîðos iesniegt daþus faktus, kas apstiprina manu viedokli.

http://lv.healthymode.eu/catch-me-patch-me-visefektivakais-lidzeklis-lai-zaudet-svaru/Catch Me, Patch Me! . Visefektīvākais līdzeklis, lai zaudēt svaru

Pirmkârt, tulkotâjs var bût ïoti neuzticams, jo lieto burtiskus tulkojumus, bet es neizmantoju idiomas. Tas nozîmç, ka pierâdîjums, ka sakot & nbsp; "ne manas tases tçja" (nevis mana lieta iztulkos kâ "ne manas tases tçju". Bûtiski, ka tos var saîsinât, izmantojot bieþi lietotas frâzes, nevis specializçtas frâzes, ko lieto, piemçram, uzòçmçjdarbîbas vai medicînas jomas. Un, lai gan tulkojumos, kas nepiecieðami tikai mums, individuâlâm vajadzîbâm, tulkojuma tulkotâja veiksmei svarîgs dokuments bûs patieðâm piemçrots, mçs varam ne tikai pakïaut sevi izsmietîbai, bet arî tieði pârprot pasaulç, kas var novest pie ïoti lielâm sekâm. & Nbsp Turklât tulkotâjs ar mâkslîgâm zinâðanâm neprot gramatiku. Angïu valodas apmâcîbas gadîjumâ viòi var arî tikt galâ ar sevi, bet tulkot no poïu valodas (kas ir ïoti grûti gramatiku, viòi iegûs diezgan zaudçtus. Un atðíirîba starp "parâdîðanos kritiskâ finanðu situâcijâ" un "Es satieku kritiskâ ekonomiskâ situâcijâ" ir diezgan liela.

Tulkotâjs arî neveic zvçrinâtu tulkoðanu. Diemþçl katram tulkojumam tas vienmçr ir nepiecieðams. Bet daþreiz tas ir vajadzîgs, jo îpaði svarîgu oficiâlu dokumentu tulkoðanâ. Nobeigumâ es nesaku, ka kvalificçta tulkotâja tulkojums ir obligâts. Vissvarîgâkais ir saprast, kâds ir vajadzîgais teksts. Ja mums nosûtîtais ziòojums ir saruna ar mûsu, mçs varam bez grûtîbâm ievadît tulkotâju un tulkot to. Tomçr speciâlisti uzticas visiem svarîgajiem e-pastiem un materiâliem.