Uwiaetokrzyskie it uzocmums

Comarch ir globâls uzòçmums, kas piedâvâ optimâlus biznesa risinâjumus gandrîz visiem visu lielumu veikaliem. Uzòçmums specializçjas datorprogrammâs, kas, neskatoties uz labâko situâciju, joprojâm tiek pârveidotas un uzlabotas, lai apmierinâtu visneaizsargâtâko klientu vajadzîbas. Risinâjumu inovâcija un pastâvîga to izvçles iespçju paplaðinâðana ir tikai Comarch zîmola vadoðâs vçrtîbas.

Comarch partneri ir pilnvaroti programmu izplatîtâji vai uzòçmumi informâcijas tehnoloìiju jomâ, visbieþâk reaìçjot uz ârpakalpojumu patiesîbu. Tâpçc, ja mçs darbosimies ar vidçja lieluma nosaukumu, mçs arî neuzòemamies privâtajâ uzkrâjumu IT nodaïâ, ir vçrts konsultçties ar kâdu no IT uzòçmumiem, sadarbojoties ar Comarch nosaukumu. Pateicoties klâtbûtnei mûsu uzòçmumâ, viòi kïûs profesionâli realizçti ar jaunâkajiem programmatûras risinâjumiem, kas domâti uzòçmumam. Ðâda programmatûra, kas, protams, veltîta daþâdiem nodaïâm vienîbâ un palîdzot daþâdâm lietâm, ir ïoti nozîmîga un ïaus arî daudz vadît uzòçmumu.

Ja mçs domâjam par jaunu IT risinâjumu ievieðanu mûsu uzòçmumam, kas cieð no biroja darbîbas efektivitâtes, padomâjiet par jaunas programmatûras ievieðanu saskaòâ ar dzçrienu no Comarch izplatîtâjiem. Ikvienai izmaiòai uzòçmuma programmatûras jomâ ir jâbût nejauðam lçmumam, ko nosaka faktiskâs pârmaiòu vajadzîbas un enerìijas ievieðana uzòçmuma darbam. Tai jâbût modrai un jâbalstâs uz citu veidu pieredzi, kas ir lietojuði Comarch programmatûru blakus, un tas ir labi darbojies atbilstoði to noteikumiem. Comarch pieliek visas pûles, lai pârdotu produktus, kas tagad ir maksimâli piemçroti jûsu vajadzîbâm.