Vairaku valodu zinadanas

Patlaban darba devçji pievçrð lielâku uzmanîbu valodu apguvei gan mûsu darbiniekiem, gan kandidâtiem raþoðanai. Agrâk, ar galvenajâm valodas zinâðanâm vai pat nezinot nekâdu citu kâ dzimtâ valoda, bija svarîgi veikt gandrîz visu darbu. Ðobrîd ir jâzina viena valoda, garantçjot pamata sarunu.

Poïu valodu apguves lîmenis ik gadu dzîvo. Ðodien vismaz viena sveðvaloda ir obligâta pirmâs un vidçjâs izglîtîbas un vidusskolu grupâs, kâ arî vidusskolâs. Pçtîjumi liecina, ka sievietçm, kas zina vairâk nekâ vienu valodu, ir lielâkas algas lîdz pat 50% darbinieku bez ðâdâm prasmçm. Ko mums var noderçt ðâda valodu apguve? Tas ir îpaði veiksmîgs jautâjums, kas ir objekta prâtâ. Nu, ðodien birojâ (angïu valoda - darbs sveðvalodu apguve tiek veikta gandrîz visâm iespçjamâm lietâm. Sâkot no kontaktiem ar citiem klientiem, piegâdâtâjiem, saòçmçjiem vai raþotâjiem, tulkot dokumentus vienkârðâm attiecîbâm ar draugiem, korporâcijas draugiem, kuri nav poïi, un pçc tam arvien bieþâk tiek doti mûsdienu pasaulç. Turklât valodu prasmes ir pieejamas, ceïojot uz ârzemçm, parasti ir pietiekami, lai runâtu angïu, spâòu vai krievu valodâ, bet íînieðu, japâòu un korejieðu valodas kïûst arvien svarîgâkas acîmredzamu iemeslu dçï: lielâkâ daïa produkcijas tikko pârcçlâs uz Âzijas valstîm, tâdçï ir nepiecieðami speciâlisti, kas zina ðîs valodas. Dokumentu tulkoðana ir ïoti svarîga, jo Âzijas raþotâji bieþi nezina angïu valodu, un viòiem jâtulko, lai parakstîtu lîgumus ar Rietumu saòçmçjiem. Apkopojot visu savâkto informâciju, mçs nonâkam pie secinâjuma, ka ir lieliski mâcîties valodas, jo mçs ne tikai uzlabojam un izòemamies tâlâkâm kultûrâm, bet pasaule turpina virzîties uz priekðu tâdâ virzienâ, kur bez valodas zinâðanâm mçs bûsim zemâkas kvalitâtes no cilvçkiem, kas tos pazîst.