Veidot pasaku par cilvcku un veselibu

EcoSlim

Cilvçka íermenis ir konstruçts ïoti saprâtîgâ veidâ, ne tikai realizçjot mûsu galvenâs funkcijas, bet arî nodroðinot íermeòa interjeru pret nevçlamu saturu un elementiem. Diemþçl mâtes daba ir neuzticama un, lai gan tâ labi pârvar tîrîðanu un gaisa filtrçðanu no piesâròotâjiem, izlaiþot to caur deguna dobumu, ar mikro piesâròojumu var rçíinâties ar problçmâm.

Tâpçc arî rûpnîcâs un tçrauda rûpnîcâs, kur mçs pastâvîgi saskaramies ar ðâdâm nelielâm piesâròojuma daïiòâm, mums nav jâturpinâs, pirms tâs nonâk sistçmâ, bet izvçlas tâs tûlît pçc to izgatavoðanas.Atkritumu attîrîðanas sistçmas vai dezinfekcijas sistçmas tika izveidotas tikai summâs, kas vajadzîgas, lai tîrîtu gaisu visu sievieðu, kas strâdâ daþâdos putekïos un piesâròojumos, darba vietâs. Ideja ir ïaut darbiniekiem, kas pastâv ðâdos apstâkïos 8 stundas dienâ, radît optimâlus, piemçrotus apstâkïus mâkslai, nevis likt viòiem tçrçt gripai un slimîbâm, ko var izraisît mikroorganismu sasniegðana organismâ.Un Polijas novadîðanas sistçmas nav tik lçtas kâ Rietumos, kur grâmatu standarti un preèu ieveðana ir nedaudz augstâkas. Tomçr, òemot vçrâ klimata un uzòçmçju progresu, ir arvien populârâka ideja par to, kâ organizçt darba vietu, lai panâktu taustâmus rezultâtus. Ðodien darba devçjam vairs nav iespçjams nopelnît ar kvalificçta cilvçka palîdzîbu un vieglâm maðînu formâm, bet gan tas, ka cilvçkam bûtu labi un efektîvâki apstâkïi mâkslai un darbam.Attiecîbâ uz visâm piesâròojoðâm vielâm mçs varam izvçlçties putekïu noòemðanas sistçmu atkarîbâ no tâ, kâda veida piesâròotâji mums ir - sausa vai mitra, toksiska vai ne, ar diezgan svarîgâm vai mazâm daïiòâm. Mçs arî izvçlamies organisma veidu attiecîbâ pret to paðu virsmu, kuru mçs vçlamies uzstâdît, vai arî kâ daudz putekïu, ko mçs îstenojam dienas laikâ. Jums ir jâpieòem laiks, lai izvçlçtos ðo stilu, lai to radîtu mums kâ tâlejoðu un efektîvu.