Velosipcdu apicrbs 4f

Ceïu riteòbraukðana ir ideâls sporta veids, kas rada lîdzjutçju draugus gandrîz visâs vecuma grupâs. Vairums velosipçdistu divriteòu izmanto tikai pavasara sezonâ, kâ spçcîgu un vieglu metodi un grâmatu risinâjumu, bet ziemâ, no ielas grûtîbâm, viòi vçlas atgriezties automaðînu un sabiedriskâ transporta darbos. & Nbsp; lai uzlabotu apstâkïus lînijâs, ir svarîgi izmantot divriteòu velosipçdus visu gadu, bet ne velosipçdu laikâ. Kas ir vçrts aprîkot, lai ziemâ braukðana uz transportlîdzekïa vçl bûtu jauka?

Piemçrots apìçrbs. Es nejûtu siltu mçteli vai jaka, tieði pretçji. Parastâ kurta radîs (îpaði, ja velosipçdu pârvieto lielu daïu kilometru, jûsu íermenis bûs daudz sviedri, un sviedru þâvçðana zem þaketes efektîvi nosûtîs íermeni atdzist. Ðajâ gadîjumâ visizdevîgâkais risinâjums bûs termoaktîvo apakðveïu. Viòas vingrinâjums ir iztukðot lieko ûdens tvaiku un mitrumu no pazîstamas íermeòa, lai mçs neizmantosim mitruma sajûtu, un mçs nejutîsim aukstu. Turklât daþâm termoaktîvâm apakðveïâm ir uzðûts sava veida membrâna, kas aizsargâ íermeni pret aukstu vçju. Jums vajadzçtu arî iegâdâties pâris atdzist zeíes. Personîgi es iesaku zeíes ar vislielâko vilnas procentu, pateicoties tam, ka mums nebûs auksts. Ir vçrts rûpçties arî par velosipçdu cimdiem. Labi uzòçmumi piedâvâ divslâòu cimdus: pirmais slânis ir ûdensnecaurlaidîgs, bet otrs efektîvi saglabâ siltumu rokâs.Velosipçdu sagatavoðana. Tâpat kâ automaðînai, arî velosipçdam ir nepiecieðams îpaðs ziemas aksesuârs, kas nodroðinâs mums droðu un uzticamu braucienu. Virs ir pilns ziemas riepu un spârnu, un vçl, ekstremâlos apstâkïos, ir íçde. Jûs arî nevarat aizmirst, ka ziemâ tumðâ krâsa straujâk nokrît pie varas, tâpçc jums bûs nepiecieðams noderîgs apgaismojums un spîdums.

Man ir iespçja, ka iepriekðminçtajâ rokasgrâmatâ ir noskaidrots, ka velosipçdistiem ir zinâms, ka velosipçdu laiks nenoslçdzas ar pirmâ sniega kriðanu un palîdzçja izlemt, kâdus piederumus mums nepiecieðams, lai droði izmantotu paðreizçjo transporta materiâlu neatkarîgi no laika apstâkïiem. Tâ kâ riteòbraukðana ir ne tikai jautri, tas ir gan sports, gan pateicoties tam, ka mçs paliksim ilgâk.