Wolin modes skate

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir sagatavojuði attiecîgajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija jaunâkajâ elementâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Uz skrejceïa mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. Viòu lomas tika veidotas tikai no saviem un mazajiem audumiem ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem bija vislielâkais iespaids ar gaisîgajâm, krâsainâm svârkiem, kas izgatavoti tikai no tamborçðanas. Viòi bija arî priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzi ar frîsiem un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar cieðiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un oriìinâliem ziediem.Pçc izstâdes notika izsmalcinâta kâzu kleita, kas îpaði sagatavota pçdçjam iemeslam. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdots arî daudz karstâkâs kolekcijas apìçrbu. Ieòçmumi no iepriekðçjâs izsoles tiks pârskaitîti uz Jûsu bçrnu namu. Jâuzsver, ka zîmols ar nepacietîbu atbalsta daþâdas vçrtîgas un atbilstoðas darbîbas. Tâs îpaðnieki ir zaudçjuði pârdoðanu daudzas reizes, un, ja pârdoðanas objekts bija pat apmeklçjums uz savâm rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija bûs mâjâs maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka zîmols plâno izveidot tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu redzamas kolekcijas, izòemot stacionâros komplektus.Paðu apìçrbu vçrtîba ir viens no izcilâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ jomâ. Visos reìionos ir diezgan maz rûpnîcu. Darbâ strâdâ vairâki tûkstoði cilvçku, pirmkârt, nekas labâks drçbnieku, ðuvçju un dizaineru skaits. Katru gadu uzòçmums pilnîbâ kolekcionç kolekcijas ar pazîstamiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik veiksmîgas, ka pirms veikala atvçrðanas tie, kas ir gatavi agri no rîta, veidojas garâs rindâs. Ðîs kolekcijas iet caur ðo labo dienu.Ðî uzòçmuma augïi daudzus gadus ir bijuði ïoti populâri klientu vidû gan ârvalstîs, gan ârvalstîs. Rakstot par viòu, nav pareizi nemaz nerunâjot par daudzajiem gandarîjumiem, ko viòa ir guvusi, un kas apliecina, ka produkti ir vispiemçrotâkie.

https://neoproduct.eu/lv/make-lash-efektivs-veids-ka-maksimali-palielinat-skropstu-pieaudzesanu/

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçji apìçrbi, sari